ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร216ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..