ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร216ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 2 ชั้น 16 ห้อง