ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 65 เสนออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
21 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
15 ก.พ. 65 ส่งรายชื่อนักเรียน ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
07 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65 ส่งข้อสอบปลายภาคฉบับสมบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2564
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
09 เม.ย. 64 เสนออนุมัติผลการเรียน
05 เม.ย. 64 ถึง 07 เม.ย. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3-4
งานวัดผล
30 มี.ค. 64 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563
29 มี.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
งานวัดผล
18 มี.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
03 มี.ค. 64 ออกแนะแนวการศึกษา ตามเขตพื้นที่บริการ
งานแนะแนว
31 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.6 รับวุฒิการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มผ ภาคเรียนที่ 2/2562
งานวัดผล
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
งานวัดผล
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
28 ก.พ. 63 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6
งานแนะแนว
24 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
งานวัดผล
14 ก.พ. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานวัดผล
13 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.พ. 63 ติวโอเน็ต ม.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ ONET
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2-3
งานวัดผล
28 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
งานวัดผล
06 ม.ค. 63 ติวโอเน็ต ม.3
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 ส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
งานวัดผล
02 ธ.ค. 62 อนุมัติลงทะเบียนเรียนซ้ำ พร้อมติดประกาศ
งานวัดผล
28 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2562
งานวัดผล
27 พ.ย. 62 พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 พ.ย. 62 ส่งผลแก้ตัว 0 ร มส มผ ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งต่องานวัดผล
งานวัดผล
26 พ.ย. 62 ครูประจำวิชาส่งผลสอบก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่2
งานวัดผล
11 พ.ย. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 62 ถึง 05 มิ.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ฉบับสมบูรณ์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานวัดผล
17 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานวัดผล
15 มิ.ย. 62 ถึง 18 พ.ค. 62 สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิชาการ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
งานกิจการนักเรียน
10 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 ส่ง ปพ.5 9 10 11 ครั้งที่ 1
วิชาการ
07 มิ.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 นักเรียน เรียนซ้ำประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานวัดผล
05 มิ.ย. 62 นักเรียนยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ ม.1-6 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
05 มิ.ย. 62 ส่งข้อสอบฉบับสมบูรณ์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิชาการ
04 มิ.ย. 62 ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ เพื่อเสนออนุมัติรายวิชาในภารเรียที่ 2/2561
งานวัดผล
31 พ.ค. 62 ร่วมงานแห่บุญบั้งไฟบ้านเชียงแก้ว
กิจการนักเรียน
30 พ.ค. 62 ถึง 03 มิ.ย. 62 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว 0 ร และ มผ ครั้งที่ 2 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผล
01 เม.ย. 62 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน
วิชาการ
01 เม.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 3/2561
วิชาการ
29 มี.ค. 62 รับวุฒิการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
วิชาการ
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 แนะแนวการศึกษาตามเขตพื้นที่บริการ
งานแนะแนว
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการขอสอบแก้ตัว 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผล
08 มี.ค. 62 เสนออนุมัติผลการเรียน
วิชาการ
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 ส่ง ปพ.5 9 10 11 ครั้งที่ 4
งานวัดผล
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ โอเน็ต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
28 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6
งานแนะแนว
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
22 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
งานวัดผล
22 ก.พ. 62 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
ครูประจำวิชา
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 ส่งข้อสอบปลายภาคฉบับสมบูรณ์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
15 ก.พ. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานวัดผล
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 จัดซองข้อสอบปลายภาค
ครูประจำวิชา
07 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 เข้าค่ายพักแรม
วิชาการ
04 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 ติวโอเน็ต ม.6
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ โอเน็ต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
28 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2-3
งานวัดผล
28 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผล
07 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 ติวโอเน็ต ม.3
วิชาการ
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิชาการ
10 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคฉบับสมบูรณ์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
03 ธ.ค. 61 เสนอขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
วิชาการ
03 ธ.ค. 61 ถึง 25 ธ.ค. 61 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
งานนิเทศ
03 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 เบิกข้อสอบและกระดาศคำตอบ จัดซองข้อสอบ
วิชาการ
28 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
งานวัดผล
28 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
งานวัดผล
28 พ.ย. 61 ถึง 22 ก.พ. 62 เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 3/2561
ครูประจำวิชา
27 พ.ย. 61 ส่งผลแก้ตัว 0 ร มส มผ
วิชาการ
26 พ.ย. 61 ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
วิชาการ
19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการขอสอบแก้ตัว 0 ร มส ครั้งที่2
ครูประจำวิชา
14 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 นักเรียนขอรับคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 2
งานวัดผล
13 พ.ย. 61 ส่งผลการแก้ 0 ร มส มผ
วิชาการ
12 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา
วิชาการ
12 พ.ย. 61 ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
วิชาการ
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 ส่ง ปพ.5 9 10 11 ครั้งที่ 1
วิชาการ
01 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการขอสอบแก้ตัว 0 ร มส ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
09 ต.ค. 61 ส่งแผนการสอนพร้อมบันทึกหลังแผน
วิชาการ
08 ต.ค. 61 เสนออนุมัติผลการเรียน
งานวัดผล
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 ครูที่ปรึกษาตรวจ ปพ.5 9 10 11 ครั้งที่ 4
งานวัดผล
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ส่ง ปพ.5 9 10 11 ครั้งที่ 4
งานวัดผล
19 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
งานวัดผล
19 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
14 ก.ย. 61 ครูประจำรายวิชาแจ้งผลการเรียนซ้ำ พร้อม ปพ.5 9 10 11 สำหรับเรียนซ้ำ
วิชาการ
10 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคฉบับสมบูรณ์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
10 ก.ย. 61 ถึง 18 ก.ย. 61 นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
งานวัดผล
07 ก.ย. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานวัดผล
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผล
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 ส่ง ปพ.5 9 10 11 ครั้งที่ 2
งานวัดผล
11 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วิชาการ
06 ก.ค. 61 ส่งข้อสอบฉบับสมบูรณ์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วิชาการ
18 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วิชาการ
04 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 ส่ง ปพ.5 9 10 11 ครั้งที่ 1
วิชาการ
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 นิเทศการสอน และ PLC
งานนิเทศ วิชาการ
01 มิ.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 นักเรียนเรียนซ้ำประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
02 เม.ย. 61 ถึง 07 พ.ค. 57 เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 3/2560
02 เม.ย. 61 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน
30 มี.ค. 61 รับวุฒิการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
วิชาการ
19 มี.ค. 61 เสนออนุมัติผลการเรียน
19 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการขอสอบแก้ตัว 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2/2560
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 4
งานวัดผล
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตบริการ
งานแนะแนว
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ ONET
02 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
02 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6
งานแนะแนว
01 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
งานวัดผล
01 มี.ค. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคฉบับสมบูรณ์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
ครูประจำวิชา
23 ก.พ. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานวัดผล
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ครูประจำวิชาเบิกข้อสอบ กระดาษคำตอบ จัดซองข้อสอบ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ ONET
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
29 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล