ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

            พ.ศ. 2533 นายทองพูน   ผาลิพัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ได้ประสานงานกับสภาตำบลจิกเทิงและคณะกรรมการระดับอำเภอตาลสุม  เสนอให้บรรจุแผนการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาขา  โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ไว้ในแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  แผนที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)

                ในปีการศึกษา  2534 กรมสามัญศึกษาเห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  จัดตั้งสาขาขึ้น ณ ตำบลจิกเทิง โรงเรียนจึงขออนุญาตใช้สถานที่และอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอตาลสุม เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตาสุมพัฒนา(สาขา) เป็นการชั่วคราว

                ปีการศึกษา  2534  ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยมีนายทองพูน   ผาลิพัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา   มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน  31  คน และมีครูอาจารย์จากโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ไปทำการสอน  มีนายเกษม   ทองรส  อาจารย์ 1 ระดับ 5 เป็นผู้ดูแลประสานงานสาขา  ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอัตราครูประจำสาขา  จำนวน  2 ตำแหน่ง และมีครูช่วยสอนจากโรงเรียนแม่มาทำการสอน จำนวน  8 คน

                ปีการศึกษา  2535 โรงเรียนสาขามี 2 ห้องเรียน  นักเรียน  69 คน มีครูประจำสาขา  2 คน  ครูช่วยสอน  3 คน

                ปีการศึกษา  2536  โรงเรียนสาขาขยายห้องเรียนเป็น 3 ห้องเรียน  นักเรียน  114  คน  ครูประจำสาขา  2  คน  ครูช่วยสอน  7  คน

                ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนสาขาขยายห้องเรียนเป็น 4 ห้องเรียน  นักเรียน  182  คน  ครูประจำสาขา  3  คน  ครูช่วยสอน  7  คน

                ปีการศึกษา  2538  นายยง   เลือกนารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  ได้ทำโครงการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้านตำบลจิกเทิงและสภาตำบลจิกเทิง มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเห็นควรให้โรงเรียนตาลสุมพัฒนา(สาขา) เชียงแก้ว  ทำการบุกเบิกที่สาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกติดวัดบ้านดอนโด่ ตามมติที่ประชุมสภาตำบลจิกเทิง

                เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2538  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เนื่องจากสถานที่เรียนเดิมไม่สามารถขยายห้องเรียนได้อีกต่อไปแล้ว  และประกอบกับจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปี

                เมื่อวันที่  6  เมษายน  2538  โดยความร่วมมือกับชาวบ้านดอนโด่ บ้านเชียงแก้ว และสภาตำบลจิกเทิง  ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ดอนปู่ตา  จำนวน  50 ไร่  ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าคา  จำนวน  8  ห้องเรียน  1  หลัง  ห้องน้ำ ห้องส้วม  2  หลัง  จำนวน  8  ที่  น้ำบาดาล  จำนวน  1  บ่อ  สนามวอลเล่ย์บอล  2  สนาม  สนามตระกร้อ  2  สนาม

               

ภาคเรียนที่ 2/2538  โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  ได้แต่งตั้งนางนินนาท  ไชยกาล  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  ตำบลจิกเทิง  ตามคำสั่ง 149/2538  ในปีนี้โรงเรียนสาขาจัดชั้นเรียนเป็น 2-2-2  โดยมีครูประจำสาขา  3  อัตรา  และครูผู้ช่วยสอน  8  คน  นักเรียน  215  คน

ในปีการศึกษา  2538  ได้ย้ายที่ทำการสอนมาตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์(ดอนปู่ตา) หมู่ 5  บ้านดอนโด่  เนื้อที่  65  ไร่  โดยความเห็นชอบของสภาตำบลจิกเทิงและชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  โดยการนำของ  นายยง  เลือกนารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  และนางนินนาท  ไชยกาล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  เปิดสอนชั้น ม.1-. 3 มีนักเรียน  215  คน  ครูประจำการ  3  อัตรา  ครูช่วยสอน  8  คน

ปีการศึกษา 2539 นางนินนาท  ไชยกาล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  ผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  เปิดสอนชั้น ม.1-. 3 มีนักเรียน 215  คน  ครูประจำการ  3  อัตรา  ครูช่วยสอน  7  คน

31  มีนาคม  2540  โรงเรียนประสบวาตภัย  พายุฤดูร้อน พัดอาคารเรียนชั่วคราวพังเสียหายใช้การไม่ได้  จึงได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวใหม่  โดยได้รับบริจาคทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนแรงงานจากชาวบ้านดอนโด่  บ้านเชียงแก้ว และชาวบ้านตำบลจิกเทิง  คิดเป็นมูลค่า  374,306.60  บาท  โดยการนำของ นายยง  เลือกนารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  และนางนินนาท  ไชยกาล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  ผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าคา  โดยได้รับความร่วมมือในด้านแรงงานจากชาวบ้านดอนโด่  บ้านเชียงแก้ว  และชุมชนในตำบลจิกเทิง  ได้อาคารเรียน  1  หลัง  8  ห้องเรียน

8  พฤษภาคม  2540  โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  เปิดสอนในระดับชั้น  ม.1-ม.3  จำนวน  6  ห้องเรียน  มีนักเรียน  214  คน ครูประจำการ  4  คน  ครูช่วยสอน  7  คน  มีนายยง  เลือกนารี  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

11  กรกฎาคม   2540  นางนินนาท  ไชยกาล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  5  ห้องเรียน  1  หลัง  ราคา

ห้องน้ำ-ห้องส้วม  6  ที่  จำนวน  1 หลัง  อาคารเอนกประสงค์(เงินบริจาค)  2  หลัง  จัดเป็นห้องธุรการ  1  หลัง  ห้องวิชาการ  1  หลัง  ค่าปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียนราคา

                ปีการศึกษา  2541  นางนินนาท  ไชยกาล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดการสอน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และจัดการเรียนการสอนในระดับม.1-ม.6  จัดชั้นเรียนเป็น  2-2-2-1-0-0  จำนวน  7  ห้องเรียน  นักเรียน  253  คน  ครู  7 คน  ลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง)  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)  1  คน  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ห้องน้ำ-ห้องส้วม  6  ที่  1  หลัง  ถังเก็บน้ำฝน (โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง)จากสำนักงานเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1  ถัง

                ปีการศึกษา  2542  นางนินนาท  ไชยกาล  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  จัดชั้นเรียนเป็น 3-2-2-1-1-0  จำนวน  9  ห้องเรียน  มีนักเรียน 330  คน  ครู  9  คน  ครูอัตราจ้าง  5  คน  นักการภารโรง  2  คน  ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน  เงิน                           ประปาภายใน

                ปีการศึกษา  2543  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 3-3-2-2-1-1  จำนวน  12  ห้องเรียน  มีนักเรียน 351  คน  ครู  9  คน  ครูอัตราจ้าง  5  คน  นักการภารโรง  2  คน  ได้รับจัดสรรสนามบาสเกตบอลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  1  สนาม

                ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 3-3-3-2-2-1  จำนวน  14  ห้องเรียน  มีนักเรียน 384  คน  ครู  9  คน  ครูอัตราจ้าง  6  คน  นักการภารโรง  2  คน  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  17,462,000  บาท 

1.             อาคารเรียนแบบ  216ล./41  ปรับปรุงหลังคาทรงไทย               1  หลัง  16  ห้องเรียน

2.             บ้านพักครูแบบ  207  (บ้านพักผู้อำนวยการ)                               1  หลัง

3.             บ้านพักครูแบบ  203/27 (บ้านพักครู)                                            2  หลัง

4.             บ้านพักภารโรง/32                                                                             1  หลัง

5.             ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27                                                        1  หลัง

6.             เสาธงสูง  18  เมตร                                                                            1  ชุด

7.             หอถังน้ำประปา 9/9                                                                           1  ชุด

8.             ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4x350x0.12   เมตร

9.             สนามบาสเกตบอล  แบบ Fiba                                                        1  สนาม

ปีการศึกษา  2545  นางนินนาท  ไชยกาล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  จัดชั้นเรียนเป็น 2-3-3-1-2-2  จำนวน  13  ห้องเรียน  มีนักเรียน 398  คน  ครูประจำการ  12  คน  ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)  4  คน  นักการภารโรง  2  คน

ปีการศึกษา  2546    โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 4-2-3-1-1-2  จำนวน  13  ห้องเรียน  มีนักเรียน 474  คน  ครูประจำการ  15  คน  ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)  4  คน  นักการภารโรง  2  คน

ปีการศึกษา  2547 โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 4-4-2-2-1-1  จำนวน  14  ห้องเรียน  มีนักเรียน 524  คน  ครูประจำการ  15  คน  ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)  4  คน  นักการภารโรง  2  คน

ปีการศึกษา  2548 โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 3-4-4-1-2-1  จำนวน  15  ห้องเรียน  มีนักเรียน 567  คน  ครูประจำการ  16  คน  ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)  4  คน  นักการภารโรง  2  คน  โรงเรียนได้รับจัดสรรเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป  5  เครื่อง  เครื่องปริ้นเลเซอร์ 1 เครื่อง

ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 4-3-4-2-1-2  จำนวน  16  ห้องเรียน  มีนักเรียน 519  คน  ครูประจำการ  16  คน  พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)  3  คน  ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)  1  คน  นักการภารโรง  2  คน  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด(งบCEO)  โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์  20  ชุด  ปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์   1  ชุด  โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้  1  ชุด โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้  20  ชุด

ปีการศึกษา  2550 โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 4-4-3-2-2-1  จำนวน  16  ห้องเรียน  มีนักเรียน 519  คน  ครูประจำการ  15  คน  พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)  3  คน  ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)  1  คน  นักการภารโรง  2  คน 

ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 3-4 -4-2-2-2   จำนวน  17  ห้องเรียน  มีนักเรียน  523  คน  ครูประจำการ  19  คน  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  3 คน ลูกจ้างชั่วคราว ( ครูอัตราจ้าง ) 1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1  คน  นักการภารโรง  2  คน

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 3-3-4-2-2-2 จำนวน 16 ห้อง มีนักเรียน 519 คน ครูประจำการ 21 คน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน นักการภารโรง 2 คน

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น 3-3-3-2-2-2 จำนวน 16 ห้อง มีนักเรียน 502 คน ครูประจำการ 21 คน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน นักการภารโรง 2 คน