ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๔  โดย  นายทองพูน  ผาลิพัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  เป็นผู้ริเริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว(โรงเรียนประถมศึกษา) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  มีนักเรียน ๓๑  คน  มีครูจากโรงเรียนตาลสุมพัฒนาช่วยสอน  ๒  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๓ มีนักเรียน  ๑๑๔  คน  ครูประจำชั้น  ๒  คน ครูช่วยสอน  ๗  คน 
ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  ได้ย้ายที่ทำการเรียนการสอนมาตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนปู่ตา) หมู่ที่  ๕  บ้านดอนโด่  เนื้อที่  ๖๕  ไร่  โดยความเห็นชอบของสภาตำบลจิกเทิงและชาวบ้าน ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยการนำของ  นายยง  เลือกนารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา มีนางนินนาท ไชยกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ -๓  มีนักเรียน  ๒๑๕  ครูประจำ  ๓  คน ครูช่วยสอน  ๘  คน 
          วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า  “เชียงแก้วพิทยาคม”  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จำนวน  ๖  ห้องเรียน  มีนายยง  เลือกนารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
          วันที่  ๑๑  กรกฏาคม  ๒๕๔๐ นางนินนาท  ไชยกาล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  นางนินนาท  ไชยกาล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ปีการศึกษา  ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็นสถานศึกษาชื่อว่า  “โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม”เมือวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๑๕๓๑  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี  นางพรรณี  ขจรวิทย์  เป็นผู้บริหารรักษาการคนแรก
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๙  แต่งตั้งนายเดชณรงค์  สุภิมารส  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  แต่งตั้งนายประยูร  ใจภักดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่            ธันวาคม  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน
 
 
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนตาลสุมพัฒนา  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๔  โดยนายทองพูน  ผาลิพัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  เป็นผู้ริเริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว(โรงเรียนประถมศึกษา) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  มีนักเรียน ๓๑  คน  มีครูจากโรงเรียนตาลสุมพัฒนาช่วยสอน  ๒  คน
ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๓ มีนักเรียน  ๑๑๔  คน  ครูประจำชั้น  ๒  คน ครูช่วยสอน  ๗  คน 
ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  ได้ย้ายที่ทำการเรียนการสอนมาตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนปู่ตา) หมู่ที่  ๕  บ้านดอนโด่  เนื้อที่  ๖๕  ไร่  โดยความเห็นชอบของสภาตำบลจิกเทิงและชาวบ้าน ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยการนำของ  นายยง  เลือกนารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา มีนางนินนาท ไชยกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ -๓  มีนักเรียน  ๒๑๕  ครูประจำ  ๓  คน ครูช่วยสอน  ๘  คน 
          วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า  “เชียงแก้วพิทยาคม”  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จำนวน  ๖  ห้องเรียน  มีนายยง  เลือกนารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
          วันที่  ๑๑  กรกฏาคม  ๒๕๔๐ นางนินนาท  ไชยกาล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  นางนินนาท  ไชยกาล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๙  แต่งตั้งนายเดชณรงค์  สุภิมารส  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  แต่งตั้งนายประยูร  ใจภักดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่      ๘      ธันวาคม  ๒๕๕๘ (รับตำแหน่ง ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘) - ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๒
           วันที่  ๘    มกราคม  ๒๕๖๓   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์    สถาวร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ถึง ปัจจุบัน