ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

               

  

               ในปีพุทธศักราช2558โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมให้การศึกษาอบรมครบทั้งศาสตร์ศิลป์ และจิตวิญญาณบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากลและมี ยางนาดี ไอซีทีเด่น คนดีศรีเชียงแก้ว มีวินัย มีปัญญาคู่คุณธรรม “ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน