วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

               โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  จัดศึกษาได้มาตรฐานแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง