พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียน

๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

    เป้าประสงค์

๑.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครู
๔.  มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.  มีระบบการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ชุมชนมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.ครูทุกคนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

2.นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.ครูมีสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจอย่างหลากหลาย

4.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5.นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ

6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์