ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

    1. พัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนถึงพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถสู่ความเป็นสากล

      2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

     3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ครูมืออาชีพ

     4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  ยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน

     6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน

     7.ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม

     8.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประสงค์ให้กับผู้เรียน

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.ครูทุกคนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

2.นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.ครูมีสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจอย่างหลากหลาย

4.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5.นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ

6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์