ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

2

34

20

54

ม.2

2

36

36

72

ม.3

2

17

40

57

ม.4

1

13

23

36

ม.5

1

12

19

31

ม.6

1

11

17

28

รวม

9

123

155

278

 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.34 KB