ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ใจภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :