ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ สุจริต
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : มัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ : 0900396680
อีเมล์ : arthit@chiangkaew.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล