ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณิภา ทองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชญาภา บุดดาสิงห์
ครู คศ.1