ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัทรนัน ประชุมรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิสา สิงห์โต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิติยา พารา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายประกาศิต คำภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2