ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัทรนัน ประชุมรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา สิงห์โต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิติยา พารา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายประกาศิต คำภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2