ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา เชื้อประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญ
ครู คศ.1

นางสาวมะลิวัลย์ แพงดี
ครู คศ.1

นางจันทิมา ปัตถาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0