กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา เชื้อประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมะลิวัลย์ อ่อนผิว
ครู คศ.1

นางจันทิมา ปัตถาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : iamyaidao@gmail.com

นางสาวอภิชญา คุณสมบัติ
ครูผู้ช่วย