ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกาญจนา เชื้อประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกษมล ดอนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญ
ครู คศ.1

นางสาวมะลิวัลย์ แพงดี
ครู คศ.1