ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
ครู คศ.1

ชนนิกานต์ บุญชิต
ครูผู้ช่วย