กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ชนนิกานต์ บุญชิต
ครู คศ.1

นายธนาภิวัฒน์ น้อยหนองหว้า
ครูผู้ช่วย