ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ชนนิกานต์ บุญชิต
ครู คศ.1

นายธนาภิวัฒน์ น้อยหนองหว้า
ครูผู้ช่วย