ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสยาม ยุพลบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวมัลลิกา เจริญลอย
พนักงานราชการ