ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสยาม ยุพลบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมัลลิกา เจริญลอย
พนักงานราชการ