ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสยาม ยุพลบุญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมัลลิกา เจริญลอย
พนักงานราชการ