กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศิกษก พันธ์ใหญ่
ครู คศ.3