ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศิกษก พันธ์ใหญ่
ครู คศ.3

นางจันทิมา ปัตถาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2