ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศิกษก พันธ์ใหญ่
ครู คศ.3

นางสาวจันทิมา ทองใบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2