กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริวรรณ บุญครอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา ฉัตรสุวรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810686893