ผลงานนักเรียน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กวาดลานวัด และซ่อมถนน 6/2
รายละเอียดผลงาน

กิจกรรมภายนอกโรงเรียนภาคเรียนที่1-2

ชื่อกิจกรรม      กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน

ชื่อกลุ่ม       จิตอาสาพัฒนาชุมชน

รายชื่อสมาชิก

        1. นางสาวนุชรินทร์                 แสงสุขวาว       ประธาน/หัวหน้า

        2. นางสาวมุกรินทร์                 ลิ้มวงษ์ทอง      รองประธาน

        3. นางสาวขวัญฤทัย                  ใชมาลี               เลขานุการ

        4. นางสาวศุภษิต                       สมเสนาะ          กรรมการ

        5. นางสาวเสาวนีย์                     สมแก้ว              กรรมการ

        6. นางสาวอรอุมา                      ศรีสารคราม        กรรมการ

   7.นางสาววนิดา                         สวัสนนทรี          กรรมการ

   8.นางสาวอารีรัตน์                     พรรณเจริญ         กรรมการ

   9.นางสาวอรทัย                          ดาวดาษ               กรรมการ

   10.นางสาวธนาภรณ์                   ทุมมาต                 กรรมการ

   11.นางสาวอรอนงค์                   ชัยโย                     กรรมการ

   12.นางสาวรัตติกาล                   บัวจูม                     กรรมการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

 

ที่ปรึกษากิจกรรม

อาจารย์ ธัญญพร           นกัมปนาท

                                             อาจารย์ จันทิมา              ทองใบ

 

สถานที่และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

-  สถานที่ ณ วัดบูรพาบ้านจิกเทิง

- ถนนสายจิกเทิง-เชียงแก้ว

-เริ่มงานเวลา  (9:00-17:00)

- ระยะเวลาการดำเนินงาน   8 ชั่วโมง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,12:23   อ่าน 1471 ครั้ง