ผลงานนักเรียน
กวาดลานวัดบ้านจิกลุ่ม กิจกรรมที่1
รายละเอียดผลงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(กิจกรรมเพิ่มเติม)

                  ชื่อกิจกรรม      เก็บ กวาดขยะ บริเวณ ลานวัดบ้าน จิกลุ่ม

ชื่อสมาชิก

.ไพฑูรย์    จันทร์    เลขที่  6

..   วรรณภา   ทรัพย์มูล    เลขที่  20

..    พจนา   วัดรุ่ง    เลขที่   14

..   ศศิประภา   ชูบุญ   เลขที่  22

..   สุดารัตน์  สมเสนาะ   เลขที่ 22

..    มีนา     ใจแก้ว    เลขที่   19

3.     ครูที่ปรึกษา

คุณครู สุภาวดี       พิมพรหมมา
          คุณครูศิกษก  พันธ์ใหญ่

4. สถานที่และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

วัดบ้านจิกลุ่ม      .ตาลสุม   จังหวัดอุบลราชธานี

5. สาระที่สำคัญ

ได้รับประโยชน์ในการทำและได้พื้นที่สะอาด

6.   การศึกษาวิเคราะห์

จากการศึกษาข้อมูลในปัจจุบันพบว่าในปัจจุบันนี้เยาวชนไทยไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์จึงได้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ขึ้น

ปัญหาและสาเหตุ

เยาวชนไทยไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ทำให้ขาดคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีจิตสำนึกที่ดี

7.การวางแผน

1. ประชุมวางแผนการทำงาน

2. เตรียมงาน อุปกรณ์

3. ทำกิจกรรม

4.สรุปส่ง

หลักการ

ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หลักการนำมาใช้

ทำให้นักเรียนกับชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้นและร่วมกันกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

8.ลำดับขั้นตอน

1.ปรึกษากันในกลุ่มเพื่อหาสถานที่ที่จะพัฒนา

2.นัดวันเวลาและสถานที่เพื่อทำกิจกรรม

3.ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

4.สรุปผล

เวลาดำเนินการ

       19 มกราคม 55

9.งบประมาณ

    ที่มาของงบประมาณ

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชาวบ้านที่อยากพัฒนาชุมชน

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนมีจิตสาธารณะ

2.นักเรียนมีเห็นความสำนึกในชุมชน

3.ชุมชนพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม

11.การปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 12  ชั่วโมง

ว.ด.ป./เวลา

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่

ผลที่เกิดกับนักเรียน

ผลที่เกิดกับสังคม/สาธารณะ

26 . โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2556,12:08   อ่าน 1390 ครั้ง